– Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej RODO informujemy, że:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Słowackiego 104, 37-700 Przemyśl, tel. 16 678 24 84, e-mail: sekretariat@pgk.przemysl.pl

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

W Przemyskiej Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. w Przemyślu wyznaczony został Inspektor i Z-ca Inspektora Ochrony Danych, z którymi można skontaktować się pod numerem telefonu: 16 678 24 84 lub adresem e- mail: ksiegowosc@pgk.przemysl.pl

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy oraz załatwienia sprawy w ramach realizacji zadań związanych z prowadzoną działalnością.

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:

– organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa,

– podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez Przemyską Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o..

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych celów, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych  jest niezgodne z przepisami RODO.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Dane udostępnione nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu załatwienia sprawy.

Ochrona danych osobowych (zamówienia publiczne)

Zamawiający informuje, że Administratorem danych Wykonawcy jest Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Słowackiego 104, 37-700 Przemyśl, tel. 16 678 24 84, e-mail: sekretariat@pgk.przemysl.pl

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem i Z-cą Inspektora Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: ksiegowosc@pgk.przemysl.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego spod stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w celu archiwizacji.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi wewnętrzny regulamin udzielania zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 zł netto. Ponadto w przypadku Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa, podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej “Rozporządzeniem RODO”, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy.

Dane osobowe mogą być ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.

Dane osobowe Wykonawcy, będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie 5 lat, począwszy od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

Back to top