– Akty prawne

Ustawy

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.)Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219)Ustawa o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114)

Inne dokumentyUchwała RM -Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl

Zmiany:

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Back to top