– Akty prawne

Ustawy

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519)Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.)Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (Dz.U. z 2023 r. poz. 160)

Inne dokumentyUchwała Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl

Zmiany:

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zmiany:

Back to top