– Polityka jakości i środowiskowa

Polityka jakości i środowiskowa

Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. działa w myśl zasady:

„Pracujemy razem, aby świat uczynić czystszym”

W dziedzinie jakości zamierzamy:

– zaspokoić wymagania naszych Klientów w stopniu powodującym ich pełne zadowolenie,
– obsługiwać Klientów z należytym szacunkiem i wrażliwością,
– skrócić czas realizacji zgłoszonej usługi,
– zaspokoić wymagania naszych Klientów w zakresie świadczonych usług w stopniu powodującym ich pełne zadowolenie,
– rzetelnie wyjaśniać zasadność reklamacji i usług niezgodnych i niezwłocznie usuwać stwierdzone nieprawidłowości,
– przestrzegać ogłoszonego terminarza/harmonogramu odbioru odpadów.

Z zakresu środowiska deklarujemy:

– być firmą „Najlepszą dla klienta i przyjazną dla środowiska”,
– działać na rzecz zmniejszenia i zapobiegania zanieczyszczenia środowiska w tym zwiększenia zbiórki surowców wtórnych,
– modernizować stan posiadanego specjalistycznego sprzętu,
– respektować wymagania związane z ochroną środowiska wynikające z przepisów prawnych,
– podnosić świadomość pracowników realizujących usługi w zakresie ochrony środowiska,
– wspomagać edukację ekologiczną dzieci i młodzieży,
– rozwijać i doskonalić metody selektywnej zbiórki odpadów,
– brać współudział w wypracowaniu podstaw do wykonania koncepcji kompleksowej gospodarki odpadami w gminie.


Prezes

Andrzej Ziemniak

Przemyśl, 24.08.2020 roku

Back to top