Odbiór odpadów

Dział Odbioru Odpadów znajduje się przy ulicy Cegielnianej 2.

Telefon:
16/ 678 24 38 lub
16/ 678 24 84 wew. 12


Dział zajmuje się odbiorem odpadów komunalnych realizowanych na rzecz gmin.
Odbiór odbywa się zgodnie z Regulaminami Utrzymania Czystości i Porządku w Gminach, zawartymi umowami oraz na podstawie opracowanych harmonogramów odbioru dostępnych na naszej stronie internetowej.
Dział zajmuje się również wywozem odpadów budowlanych i remontowych na podstawie odrębnych umów i zleceń.

Do realizacji tych usług Spółka wykorzystuje pojazdy bezpylne popularnie nazywane „śmieciarkami”. Pojazdy wiodących producentów (Man , Volvo, Scania, Mitsubishi i inne) spełniające standardy jakości, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.

Wszystkie pojazdy są wyposażone w systemem pozycjonowania satelitarnego GPS, dzięki temu każda jednostka jest objęta kompleksowym systemem monitorowania pojazdów, umożliwiającym efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów oraz stały nadzór nad realizacją usług.

DZIAŁ ODBIORU ODPADÓW PROWADZI RÓWNIEŻ USŁUGI DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W ZAKRESIE ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW „PROBLEMOWYCH”
takich jak:

1. odpady budowlane o kodach o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07
2. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o kodach 16 02 13*, 16 02 14
3. zużyte tonery o kodzie 08 03 18
4. odpady zielone (trawa, liście) o kodzie 20 02 01
5. odpady przemysłowe w tym:
- farby i lakiery
- czyściwo
- opakowania zanieczyszczone 15 01 10*
- filtry olejowe 16 01 07*
- zużyte oleje silnikowe 13 02 05*, 13 02 06*, 13 02 08*
6. odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07
7. zmieszane odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach o kodzie 20 03 99
8. zużyte źródła światła
9. zużyte opony o kodzie 16 01 03

Odpady mogą być odbierane z siedziby zamawiającego lub przedsiębiorcy mogą na własny koszt dostarczyć do PGK przy ul. Cegielnianej 2 po wcześniejszym telefonicznym 16 678 24 38 i mailowym pgkprzemysl.odpady@pgk.przemysl.pl ustaleniu terminu oraz ceny za poszczególne odpady.


POJEMNIKI NA STAŁE ODPADY KOMUNALNE I WORKI NA ODPADY SEGREGOWANE

W zależności od rodzaju odpadów ich wywóz następuje w pojemnikach różnych typów oraz worków na odpady segregowane, które można nabyć w naszej Spółce przy ulicy Słowackiego 104 oraz Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Sportowej 1 (wjazd od ulicy Wilsona).

#

110 L

#

120 L

#

240 L

#

1100 L

#
#

1100 L

#
#
#
#

Dodatkowo w naszej ofercie są:
- Kosze uliczne
- Kontenery
- Pojemniki na odpady niebezpieczne

FLOTA SAMOCHODOWA

#
#
#
#
#
#
#
#
#