Akty prawne

Ustawy

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz U. z 2016r., poz. 250 z późn. zm.)
Pobierz dokument PDF

Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz U. z 2016r., poz. 672 z późn. zm.)
Pobierz dokument PDF

Ustawa o odpadach (Dz U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.)
Pobierz dokument PDF

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz U. z 2013r., poz. 888 z późn. zm.)
Pobierz dokument PDF

Inne dokumenty

Plan gospodarki odpadami dla miasta Przemyśla
Pobierz dokument PDF

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl
Pobierz dokument PDF