Informacje


Witamy Państwa !

Na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Przemyskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przemyślu.
Strona ta funkcjonuje zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr.112,poz.1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.Nr.67, poz.619).
Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PGK Sp. z o.o. w Przemyślu znajdą Państwo informacje dotyczące: statusu prawnego, organizacji, przedmiotu działalności, organów podmiotu oraz wiele innych informacji publicznych zawartych na stronach biuletynu jak również na pozostałych stronach naszej firmy.
Serdecznie Zapraszamy


Status prawny

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Podstawa działania – Umowa Spółki z dnia 31 grudnia 1992r. akt notarialny Rep. A Nr. 54995 / 1992
Spółka została wpisana do KRS prowadzony przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod nr. 0000113913
NIP – 795-00-09-315
Regon – 650038730


Aktywa według stanu na dzień 30.11.2015 r. w tys. zł.

Kapitał zakładowy       602.4 tys. zł
Majątek trwały             3.178 tys. zł

1. Aktywa trwałe          3.658 tys. zł
2. Aktywa obrotowe    2.647 tys. zł
3. Aktywa razem          6.305 tys. zł


 

Przedmiot działalności

1. rozmnażanie roślin, (01.30.Z),
2. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z),
3. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z),
4. zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z),
5. obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z),
6. przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z),
7. odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z),
8. działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z),
9. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z),
10. roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z),
11. wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),
12. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z),
13. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z),
14. tynkowanie (43.31.Z),
15. zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z),
16. posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z),
17. malowanie i szklenie (43.34.Z),
18. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane ( 43.99.Z),
19. konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z),
20. sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych , z wyłączeniem motocykli (45.32.Z),
21. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach ( 47.19.Z),
22. sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z),
23. transport drogowy towarów (49.41.Z),
24. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
25. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z),
26. działalność w zakresie architektury (71.11.Z),
27. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),
28. działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z),
29. niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z),
30. pozostałe sprzątanie (81.29.Z),
31. działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z),
32. działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (91.03.Z),
33. pogrzeby i działalność pokrewna (96.03.Z),
34. wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kopalin (08.12.Z),
35. działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (09.90.Z),
36. sprzedaż hurtowa drewna , materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z).
37. działalność rachunkowo- księgowa , doradztwo podatkowe (69.20.Z)